• Rejestracja+44 786 81 03
 • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Upoważnieni do odbioru dokumentacji medycznej:

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • upoważnionym organom
 • po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia - upoważnienie do odbioru dokumentacji

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku (pobierz):

 • złożonego osobiście w Rejestracji Pracowni
 • przesłanego mailowo na adres :
 • przesłanego listownie na adres: NU-MED Grupa Pracownia TK i MR 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Terminy realizacji wniosków

 • odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną - do 3 dni od momentu złożenia wniosku
 • wysyłka pocztą - do 14 dni od momentu złożenia wniosku

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

 1. Datę wypełnienia wniosku.
 2. Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto.
 3. Dane kontaktowe do wnioskodawcy: numer telefonu lub adres email.
 4. W przypadku składania wniosku jako osoba upoważniona:
  • dokładne dane osobowe pacjenta: imię, nazwisko, PESEL 
  • upoważnienie pacjenta, jeśli nie znajduje się w dokumentacji
 5. Nazwę Pracowni, w której wykonano badanie
 6. Nr badania, z którego ma być udostępniona dokumentacja medyczna
 7. Rodzaj dokumentacji:
  • opis badania 
  • płyta CD z dokumentacją obrazową
 8. Sposób odbioru dokumentacji medycznej:
  • Wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres 
  • Wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście 
  • Dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej
 9. Podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy o dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Wysokości naliczonej opłaty ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia
  w poprzednim kwartale
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Lp. Rodzaj dokumentacji cena
1 Jedna strona kopii opisu, potwierdzona za zgodność z oryginałem 0,70 zł
2 Jedna strona wyciągu lub odpisu badania 7,00 zł
3 Płyta CD 6,00 zł

Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do:

 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/