• Rejestracja+44 786 81 03
  • sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

a) pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej;

b) innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;

f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

h) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;

i) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości – w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

j) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań

k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

l) podmiotom, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia. Podmiotami takimi mogą być: wojewodowie, konsultanci krajowi, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez tego ministra, organa samorządów zawodów medycznych, uczelnie medyczne, instytuty badawcze, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny;

m) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych Agencji;

n) Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

o) Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisjąds. orzekania o zdarzeniach medycznych;

p) Osobom przeprowadzającym kontrolę pod względem legalności, celowości i rzetelności baz danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji. Minister właściwy ds. zdrowia może zlecić przeprowadzenie takiej kontroli instytutom badawczym, innym jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez w/w ministra, a także specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia za ich zgodą.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:

a) do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu, pod nadzorem osoby zatrudnionej w komórce organizacyjnej NU-MED CDiTO TM II uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika Rejestracji, pracownika Sekretariatu Medycznego, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego.

Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;

b) poprzez sporządzenie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;

c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władz publicznych albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia;

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych;

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej złożony w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

Pacjent może skorzystać z gotowego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej,

Fr-005-Pr-NM-100. Dokument ten można pobrać:

a) w komórkach organizacyjnych NU-MED CDiTO TM II –Rejestracji, Sekretariacie Medycznym, Sekretariacie Administracji;

b) na stronie internetowej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można składać:

a) w Sekretariacie Administracji w godzinach od 8.00 do 15.00;

b) przesłać na adres: NU-MED CDiTO Tomaszów Mazowiecki II, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35;

c) przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

d) przesłać faxem na nr: (44) 786 81 55

Odbiór dokumentacji medycznej następuje:

a) osobiście lub poprzez osobę upoważnioną w godzinach: 8.00 –15.00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w Sekretariacie Administracji NU-MED CDiTO TM II;

b) na prośbę wnioskodawcy, dokumentacja medyczna zostaje wysłana listem poleconym;

c) drogą elektroniczną (e-mail) w formie zabezpieczonej wiadomości;

Upoważnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;

b) osoba upoważniona przez pacjenta;

c) uprawniony organ lub podmiot

Zasady odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, opisów lub kopii NU-MED CDiTO TM II może pobierać opłaty.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Wysokość opłat wynosi:

  1. Jedna strona wyciągu lub odpisu dok. med. 8,09 zł
  2. Jedna strona kopii dok. med. 0,28 zł
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,62 zł

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w celach innych, niż profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia do opłaty dolicza się stawkę VAT

e) Pacjent dokonuje opłaty w Rejestracji, otrzymuje każdorazowo paragon. Pacjent ma prawo otrzymać fakturę.

f) W przypadku udostępnienia dokumentacji pocztą lub drogą elektroniczną pacjent dokonuje wpłaty Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 70 1600 1143 1849 4717 0000 0002 paragon lub faktura zostaje przesłana na wskazany adres. Pacjent nie pokrywa kosztów przesyłki.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest na dole strony internetowej pod zakładką:

"Dokumenty do pobrania"

Kontakt

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +44 786 81 03

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr telefonu naszej koordynator d/s pacjentów w NU-MED CDiTO w Tomaszowie Mazowieckim: 730 993 874 lub Rejestracja NU-MED CDiTO 44 786 81 03

Więcej nt. Pakietu Onkologicznego na http://pakietonkologiczny.gov.pl/